Åpenhetsloven, aktsomhetsvurdering og policy

«Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.» (Forbrukertilsynet, april 23)

 

Redegjørelse etter åpenhetsloven for perioden 01. juli 2022 – 31. mars 2023

 

Axel Andersen AS har i arbeidet med aktsomhetsvurderingen formulert virksomhetens policy for grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, samt policy for etisk handel:

 

Axel Andersen AS slutter seg til internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, slik de fremkommer av FN og ILO-konvensjonene og at det er vår hensikt å handle i god tro, samt å fremme samarbeid og åpenhet mellom partene i arbeidslivet. Axel Andersen AS forplikter seg til følgende prinsipper:

 

Etisk handel

All handel skal skje på en måte som sikrer anstendige arbeids- og miljøforhold i hele leverandørkjeden og i tråd med ILO-konvensjonen.

Menneskerettigheter

Alle ansatte, inkludert mennesker som på ulikt vis har tilknytning til virksomheten, har krav på å bli behandlet etter artikkel 1-30 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

Arbeidstakerrettigheter

Full sysselsetting og anstendig arbeid er en integrert del av FNs bærekraftsagenda. Norge skal bidra til et anstendig arbeidsliv som fremmer grunnleggende og universelle arbeidstakerrettigheter, jobbskaping og sysselsetting, sosial beskyttelse og sosial dialog mellom partene i arbeidslivet. Et anstendig arbeidsliv er et grunnleggende mål i seg selv, men også et sentralt premiss for bærekraftig utvikling.

Alle ansatte skal sikres grunnleggende arbeidstakerrettigheter og skal minimum omfatte:

  • organisasjonsfrihet og effektiv anerkjennelse av retten til kollektive forhandlinger
  • eliminering av alle former for tvangsarbeid eller tvangsarbeid
  • effektiv avskaffelse av barnearbeid
  • eliminering av diskriminering med hensyn til arbeid og yrke
  • et trygt og sunt arbeidsmiljø

 

Miljø

Miljøet må tåle stor belastning som følge av menneskers aktivitet på jorden. Alle ansvarlige aktører i næringslivet har et særskilt ansvar for å bidra til reduserte utslipp og aktivitet som har negativ påvirkning på menneske, dyr og miljø.

 

Korrupsjon og bestikkelser

I Norge er korrupsjon en straffbar handling. Alle aktører i et rettferdig næringsliv slutter seg til etiske formål som fremmer motvirkning av korrupsjon og bestikkelser og handler i god tro og god forretningsskikk ovenfor kunder og leverandører.